Việt Nam và Chile cùng miễn thị thực cho công dân từ 11/8

(TTĐN) - Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, kể từ ngày 11/8, Hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chile về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông ký ngày 17/10/2016 sẽ có hiệu lực từ ngày 11/8/2017.

Theo báo Thông tin đối ngoại

Hiệp định nêu rõ: công dân của hai bên, mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh qua các cửa khẩu dành cho khách quốc tế và lưu trú trên lãnh thổ bên kia, trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh, với điều kiện hoạt động nhập cảnh đó không nhằm mục đích có thu nhập.

Công dân hai bên mang hộ chiếu phổ thông nêu trên, có ý định lưu trú nhiều hơn 90 ngày phải xin phép cơ quan có thẩm quyền của nước nhận, phù hợp với luật và quy định của nước đó.

Việc miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông của các bên theo Hiệp định không miễn cho người đó nghĩa vụ tuân thủ luật và quy định của bên kia.

Ngoài ra, mỗi bên có quyền từ chối cho nhập cảnh, rút ngắn thời gian lưu trú hoặc chấm dứt lưu trú trên lãnh thổ của mình đối với công dân của bên kia bị coi là người không được hoan nghênh theo quy định pháp luật của bên đó và điều ước quốc tế mà bên đó là thành viên.

Hiệp định cũng quy định cụ thể về cách xử lý khi công dân bị mất hộ chiếu, cách thông tin, trao đổi về mẫu hộ chiếu và đưa ra đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này vì lý do an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng…/.